Algemene voorwaarden

Coaching voor Essentiële Ontwikkeling en BewustZijnVerbondenheid met de natuurHealing & reading, multidimensionaalZie wie je werkelijk bent

Algemene voorwaarden m.b.t. diensten

De algemene voorwaarden van Pure Heart zijn ten alle tijden van toepassing tenzij anders overeen gekomen.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pure Heart, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Cliënt waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2. De genoemde voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 – Annulering, verplaatsing en omzetting sessie

2.1. Onder een sessie wordt verstaan diensten op het gebied van coaching, therapie en training of aanverwante werkzaamheden.
2.2. Indien een sessie niet eerder dan binnen twee werkdagen voordat de sessie zou gaan plaatsvinden wordt geannuleerd of verplaatst, wordt desalniettemin het gehele bedrag van de geannuleerde of verplaatste sessie in rekening gebracht.
2.3. Het is mogelijk een live sessie om te zetten in een afstandsessie (met dezelfde duur als de oorspronkelijk geboekte sessie). Cliënt dient dit maximaal 1 werkdag voor aanvang van de sessie kenbaar te maken via e-mail of telefoon. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. Besluit Cliënt de live sessie te verplaatsen of te annuleren, dan geldt het geschrevene in artikel 2.2.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

4.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken.

4.2. Op al het materiaal op de website van Pure Heart berust het copyright bij Pure Heart.

4.3. Het is toegestaan om voor eigen gebruik een kopie of afdruk te maken van het materiaal op de website. Het is niet toegestaan om dit materiaal in enige vorm ter beschikking aan anderen te stellen, te reproduceren of te publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming van Pure Heart.

Artikel 5 – Overmacht

5.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

5.3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6 – Betaling

6.1. Betaling dient contant te worden voldaan aan het eind van de sessie of te geschieden per omgaande en uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

7.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7.5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.6 De sessies, in welke vorm dan ook, garanderen geen genezing en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze en/of medische en/of psychiatrische hulpverlening.

7.7 Bij de uitvoering van de dienstverlening van Opdrachtnemer is sprake van een inspannings¬verplichting.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1. Informatie verstrekt tijdens elk persoonlijk consult wordt vertrouwelijk behandeld. Gegevens van cliënt worden zonder nadrukkelijke toestemming van cliënt nooit aan derden verstrekt.

8.2. Informatie verstrekt door cliënt via blog, website of openbaar webinar kan zonder voorafgaande toestemming van cliënt anoniem door Pure Heart openbaar worden gemaakt. Bronvermelding geschiedt alleen met toestemming van cliënt.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en geschillen

9.1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

9.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, geldt uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Vindplaats en wijziging voorwaarden

10.1. Deze voorwaarden zijn te downloaden via www.pureheart.nl of op te vragen bij Opdrachtnemer.

10.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

10.3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.